page id Algemene voorwaarden


Tot stand gekomen op 24 mei 2018.
Algemene Voorwaarden Voertuigenonline, ingeschreven bij de KvK onder nummer 68165293.

Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene voorwaarden: De algemene voorwaarden als hierna vermeld.
Advertentie: Een publicatie door gebruiker.
Account: Persoonlijk omgeving van Gebruiker om gebruik te maken van de diensten van Voertuigenonline.
Bedrijf: De Gebruiker handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
Consument: De Gebruiker niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
Dienst: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Voertuigenonline voor of ten behoeve van de Gebruiker heeft verricht.
Gebruiker: Degene die de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en gebruik maakt van het platform.
Opdracht: De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.
Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen Voertuigenonline en de Gebruiker.
Upgrade: Opwaardering van een advertentie en/of uitbreidingen van een account.
Voertuig(en): Elk vervoermiddel dat zich over het land verplaatst.
Voertuigenonline: Advertentieplatform voor de (ver)koop en (ver)huur van alle soorten voertuigen. Voertuigenonline, ingeschreven bij de KvK onder nummer 68165293.
Vergoeding: De financiële vergoeding die voor uitvoering van de dienst, upgrade of opdracht met de Gebruiker is overeengekomen.
Website: De websites van Voertuigenonline: “www.voertuigenonline.nl”, “www.voertuigenonline.com” en “www.voertuigenonline.be”

Artikel 1 Werkingssfeer
Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere dienst, opdracht en Overeenkomst gesloten tussen Voertuigenonline en de Gebruiker, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Voertuigenonline, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Gebruiker wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Voertuigenonline en de Gebruiker in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.
Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Voertuigenonline zijn overeengekomen.

Artikel 2 Offertes
Offertes worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
Alle offertes van Voertuigenonline zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien er in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld vervalt de offerte wanneer deze termijn is verlopen.
Voertuigenonline kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de Gebruiker, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod dan is Voertuigenonline daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Voertuigenonline anders aangeeft.
Een samengestelde prijsopgave verplicht Voertuigenonline niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

Artikel 3 Totstandkoming en duur overeenkomst
De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Gebruiker van de offerte van Voertuigenonline.
De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 4 Account
De Gebruiker heeft de mogelijkheid om kostenloos voor onbepaalde tijd een account aan te maken. Voertuigenonline biedt twee soorten account aan. Particulieren kunnen een normale account aanmaken en dealers kunnen een zakelijk account aanmaken. Elk zakelijke accounts worden geverifieerd bij de Kamer van Koophandel. Bij afwijkingen kan Voertuigenonline de gebruiker contacten. Bij geen reactie kan Voertuigenonline het account onmiddellijk blokkeren.
De Gebruiker kan een account te allen tijde per direct opzeggen. In geval van opzegging vindt er geen compensatie en/of verrekening plaats.

Artikel 5 Tussenpersoon
Voertuigenonline fungeert als een online platform waar aanbod en vraag van de verschillende diensten bij elkaar worden gebracht op het gebied van de voertuigenbranche. De Gebruiker kan op de website van Voertuigenonline advertenties plaatsen waarin de Gebruiker verschillende diensten aanbied.
Voertuigenonline garandeert op geen enkele wijze dat de door de Gebruiker geplaatste advertentie verkopen oplevert voor de Gebruiker.
Indien een Gebruiker een voertuig via de website van Voertuigenonline aankoopt, komt er een overeenkomst tussen de Gebruikers tot stand. Voertuigenonline is nimmer bij de totstandkoming van deze overeenkomst betrokken.
Voertuigenonline is nimmer verantwoordelijk en aansprakelijk voor het tot stand komen van de overeenkomst tussen de Gebruikers. Tevens is Voertuigenonline nimmer aansprakelijk voor schade die Gebruikers ten gevolge van de overeenkomst heeft geleden.

Artikel 6 Registratie en account
Om gebruik te kunnen maken van het platform op Voertuigenonline dient de Gebruiker kostenloos een account aan te maken.
De Gebruiker dient hierbij zijn persoonlijke gegevens in te vullen.
De Gebruiker beheert zijn account en dient deze zelf in te richten.
De Gebruiker kan het account te allen tijde per direct opzeggen. In geval van opzegging vindt er geen compensatie en/of verrekening plaats.
Minderjarigen heeft te allen tijde de uitdrukkelijke toestemming nodig van zijn ouder of voogd.
Het is niet toegestaan om de inloggegevens aan derden te verstrekken en/of om de inloggegevens van derde te gebruiken.
Voertuigenonline is nimmer verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en/of informatie die op de profielpagina van de Gebruiker is geplaatst.

Artikel 7 Plaatsing Advertenties
De Gebruiker plaatst via zijn account de door hem/haar opgestelde advertentie op de website van Voertuigenonline.
Het plaatsen van een Advertentie is gratis (conform account limiet) en hiervoor zullen geen kosten in rekening worden gebracht.
De Gebruiker kan een advertentie en zijn account upgraden. Voertuigenonline brengt voor deze diensten kosten in rekening. Bij het kopen van een Upgrade gaat Gebruiker akkoord om afstand te nemen van het herroepingsrecht.

Artikel 8 Inhoud Advertenties
Voertuigenonline is niet verantwoordelijk voor de inhoud en informatie van de advertentie. De Gebruiker is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid van de inhoud en informatie van de Advertentie.
De Gebruiker garandeert dat de door hem verstrekte informatie en de inhoud van de Advertenties juist, volledig en niet onrechtmatig is.

Artikel 9 Gebruiksvoorwaarden Advertenties
Gebruikers kunnen alleen voertuigen advertenties op Voertuigenonline plaatsen. Het is niet toegestaan om andere sooten advertenties te plaatsen op de Website van Voertuigenonline.
Voertuigenonline heeft het recht zonder opgave van redenen een advertentie te weigeren, blokkeren en/of te verwijderen van de Website. Derden kunnen Voertuigenonline verzoeken om een advertentie van de website te verwijderen.
Voertuigenonline weigert, blokkeert, en/of verwijdert in ieder geval een advertentie, indien:

 • de advertentie in strijd is met de wetgeving;
 • de advertentie in strijd is met de huisregels;
 • de advertentie een pornografisch, erotisch karakter heeft of naar een locatie verwijst met een pornografische inhoud;
 • de advertentie een gewelddadig karakter heeft of verwijst naar een locatie met een gewelddadige inhoud;
 • de advertentie discrimineert naar ras, geslacht, politieke gezindheid, godsdienst of levensovertuiging;
 • de advertentie maleware en/of virussen bevat of verwijst naar websites en/of digitale bronnen met maleware en/of virussen;
 • de advertentie illegale activiteiten aanspoort, bevordert of aanprijst; de advertentie met het oog op ethiek, opmaak, stijl of design niet bij de website past;
 • in strijd met deze Algemene Voorwaarden handelt.

De Gebruiker aanvaardt de mogelijkheid dat een advertentie kan worden geweigerd, blokkeren, verwijderd.

Artikel 10 Uitvoering overeenkomst
Voertuigenonline zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
Voertuigenonline heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Voertuigenonline heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.
Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Voertuigenonline het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Gebruiker niet wordt betaald, is Voertuigenonline niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.
Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Voertuigenonline het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Gebruiker de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
De Gebruiker verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Gebruiker redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Voertuigenonline.
Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Voertuigenonline het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Gebruiker.

Artikel 11 Vergoeding
Het Vergoeding en/of tarieven is in euro’s uitgedrukt, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
Het Vergoeding is inclusief administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
Van alle bijkomende kosten zal Voertuigenonline tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Gebruiker opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Gebruiker kunnen worden berekend.

Artikel 12 Uitvoeringstermijnen
Indien voor de uitvoering van bepaalde diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is die termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.
Indien Voertuigenonline gegevens of instructies nodig heeft van de Gebruiker, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de dienst, vangt de uitvoeringstermijn aan nadat de Gebruiker deze aan Voertuigenonline heeft verstrekt.
Bij overschrijding van een uitvoeringstermijn dient de Gebruiker Voertuigenonline schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Voertuigenonline alsnog een redelijke termijn wordt geboden om uitvoering te geven aan de dienst.

Artikel 13 Betaling
Betaling vindt plaats door de Gebruiker middels betaalmethoden aangewezen door Voertuigenonline of middel overmaking op een door Voertuigenonline aangewezen bankrekening en tenzij anders is aangeboden of overeengekomen.
Betaling dient vooraf te geschieden.
Indien betaling achteraf geschiedt, dient betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum te geschieden, op een door Voertuigenonline aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.
De Gebruiker is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
Voertuigenonline en de Gebruiker kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Gebruiker betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.
Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Gebruiker, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Gebruiker is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.
In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Voertuigenonline en de verplichtingen van de Gebruiker jegens Voertuigenonline onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 14 Incassokosten
Indien de Gebruiker in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Gebruiker. In ieder geval is de Gebruiker incassokosten verschuldigd.
Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Voertuigenonline recht van de Gebruiker op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaald in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.
Voertuigenonline heeft pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat Voertuigenonline de Gebruiker na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen 14 dagen te voldoen.
Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Voertuigenonline in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.
De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Gebruiker.

Artikel 15 Opschorting
Indien de Gebruiker een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Voertuigenonline het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
Voorts is Voertuigenonline bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:

 • na het sluiten van de Overeenkomst Voertuigenonline omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Gebruiker de verplichtingen niet zal nakomen;
 • de Gebruiker bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Voertuigenonline kan worden gevergd.

Voertuigenonline behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 16 Ontbinding
Indien de Gebruiker een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Voertuigenonline bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.
Voorts is Voertuigenonline bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

 • na het sluiten van de Overeenkomst Voertuigenonline omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Gebruiker de verplichtingen niet zal nakomen;
 • de Gebruiker bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • door de vertraging aan de zijde van de Gebruiker niet langer van Voertuigenonline kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
 • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Voertuigenonline kan worden gevergd;
 • de Gebruiker in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
 • de Gebruiker onder curatele wordt gesteld;
 • de Gebruiker komt te overlijden.

Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.
Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Voertuigenonline op de Gebruiker onmiddellijk opeisbaar.
Indien Voertuigenonline de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Voertuigenonline niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.
Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Gebruiker, is de Gebruiker aansprakelijk voor de door Voertuigenonline geleden schade.

Artikel 17 Overmacht
Een tekortkoming kan niet aan Voertuigenonline of de Gebruiker worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.
Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Voertuigenonline geen invloed kan uitoefenen en waardoor Voertuigenonline niet in staat is de verplichtingen na te komen.
Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: werkstaking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Voertuigenonline in redelijkheid niet van de Gebruiker mag worden verlangd.
Voertuigenonline heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Voertuigenonline zijn verbintenis had moeten nakomen.
In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.
Zowel Voertuigenonline als de Gebruiker kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.
Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Voertuigenonline zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.
Indien Voertuigenonline ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Voertuigenonline gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Gebruiker is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 18 Aansprakelijkheid
De uitvoering van de Opdracht geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de Gebruiker. Voertuigenonline is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van Voertuigenonline. Onder directe schade moet uitsluitend worden verstaan:

* materiële schade aan de eigendommen van de Opdrachtgever;

* redelijke kosten, die Opdrachtgever heeft gemaakt ter vaststelling van de aansprakelijkheid en (de omvang van de directe) schade;

* redelijke kosten, die Opdrachtgever redelijkerwijs heeft gemaakt, en redelijkerwijs kon en mocht maken, ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade;

* redelijke kosten, die Opdrachtgever redelijkerwijs heeft gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 2, sub c van het Burgerlijk Wetboek

Voertuigenonline is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Gebruiker.
Voertuigenonline is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Voertuigenonline is uitgegaan van door de Gebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Voertuigenonline kenbaar behoorde te zijn.
Voertuigenonline is niet aansprakelijk voor verminking, vernietiging, diefstal of verlies van gegevens of documenten.
Indien Voertuigenonline aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Voertuigenonline beperkt tot het bedrag waarop de door Voertuigenonline aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Voertuigenonline overeenkomstig de verzekering draagt.
De Gebruiker dient de schade waarvoor Voertuigenonline aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan Voertuigenonline te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.
Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Voertuigenonline vervalt binnen één jaar nadat de Gebruiker bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.
De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Voertuigenonline of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 19 Vrijwaring
De Gebruiker vrijwaart Voertuigenonline voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Gebruiker toerekenbaar is.
Indien Voertuigenonline uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Gebruiker gehouden Voertuigenonline zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Voertuigenonline en derden komen verder voor rekening en risico van de Gebruiker.

Artikel 20 Verjaringstermijn
Voor alle vorderingen jegens Voertuigenonline en de door Voertuigenonline (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

Artikel 21 Intellectuele eigendom
Voertuigenonline behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
Voertuigenonline behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 22 Geheimhouding
Zowel Voertuigenonline als de Gebruiker zijn verplicht om gedurende de looptijd en na beëindiging van de Overeenkomst geheimhouding te betrachten over alle feiten en bijzonderheden betreffende de onderneming waarvan hij of zij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens van de werknemers, cliënten, Gebruikers en andere relaties waarvan uit hoofde van de Opdracht kennis is genomen.

Artikel 23 Privacy en Cookies
De gegevens en informatie die de Gebruiker aan Voertuigenonline verstrekt en Voertuigenonline verzamelt, zal Voertuigenonline zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren. Voertuigenonline handelt in overeenstemming met de AVG welke vanaf 25 mei 2018 van kracht is. Voertuigenonline zal op grond van de AVG een register van verwerkingsactiviteiten bijhouden. De Gebruiker heeft het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de doorgegeven persoonsgegevens. Bij het bezoeken van onze website kan Voertuigenonline informatie van de Gebruiker over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies. De informatie die Voertuigenonline verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt. Voertuigenonline mag de persoonsgegevens van de Gebruiker uitsluitend gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht. Voertuigonline mag de persoonsgegevens van de Gebruiker uitsluitend en alleen gebruiken voor noodzakelijke specifieke doeleinden. Het is Voertuigenonline niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Gebruiker uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken. Voertuigonline zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is.
De Gebruiker gaat akkoord dat Voertuigenonline de Gebruiker voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Gebruiker niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Gebruiker dit kenbaar maken.

Artikel 24 Nieuwsbrief
De Gebruiker kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief.
De nieuwsbrief houdt de Gebruiker op de hoogte van het laatste nieuws en de meest recente ontwikkelingen.
De Gebruiker ontvangt de nieuwsbrief per e-mail en/of per post.
De Gebruiker kan zich te allen tijde via email afmelden voor de nieuwsbrief. De Gebruiker zal dan geen berichten meer ontvangen.

Artikel 25 Wijziging algemene voorwaarden
Voertuigenonline heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.
Voertuigenonline zal de Gebruiker per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.
De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na dertig dagen nadat de Gebruiker op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.
Indien de Gebruiker niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Gebruiker het recht om het account te laten verwijderen of de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 26 Support en Onderhoud
Voertuigenonline is beschikbaar om Gebruiker te ondersteunen bij vragen over het gebruik van de Website. Gebruiker kan via de contactpagina de klantenservice van Voertuigenonline bereiken.
Voertuigenonline behoudt zich het recht om de Website tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud en/of het uitvoeren van verbeteringen. Voertuigenonline is niet aansprakelijk voor gelopen schade en bruikbaarheid van de Website tijdens onderhoud. Voertuigenonline zal zich inspannen om onderhoud uit te voeren bij laag gebruikersverkeer of in de nacht.

Artikel 27 Toepasselijk recht en geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Voertuigenonline partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Gebruiker zijn woonplaats in het buitenland heeft.
De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Artikel 28 Slot
Indien u na het lezen van deze Algemene voorwaarden een kopie wenst, vragen, klachten of opmerkingen heeft kunt u Voertuigenonline contacten via contactpagina.